Το έργο touristic! στοχεύει στην εξεύρεση νέων και καινοτόμων απαντήσεων σε όλες τις προκλήσεις μέσω της αναβάθμισης των ψηφιακών δεξιοτήτων των ατόμων με αναπηρία, εφαρμοσμένων στον σχεδιασμό καινοτόμων εμπορικών υπηρεσιών και προϊόντων στον Προσβάσιμο Διαδικτυακό Τουρισμό, δημιουργώντας νέες οδούς δεξιοτήτων και ευκαιρίες εργασίας για άτομα με αναπηρία στην Ευρώπη, υποστηρίζοντας πρακτικές διδασκαλίας και αξιολόγησης με βάση τα ΤΠΕ και προωθώντας τη διαφάνεια, την επικύρωση και την αναγνώριση δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αποκτήθηκαν μέσω Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων.


logosbeneficaireserasmusright en 0 Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.